Skočiť na hlavný obsah

Stanovy

Úplné znenie

STANOV

občianskeho združenia

FK 2007 Dunajská Streda
KU DŇU 19.07.2016

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. FK 2007 Dunajská Streda (v ďalšom texte iba „FK 2007 Dunajská Streda“) bol zriadený podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenie.
 2. FK 2007 Dunajská Streda je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov a podľa právnych noriem Slovenskej republiky.
 3. Sídlom FK 2007 Dunajská Streda je Októbrová 1511/48, 929 01 Dunajská Streda.
 4. FK 2007 Dunajská Streda vznikol dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
   

Článok II.

Poslanie, ciele, úlohy a predmety činnosti FK 2007 Dunajská Streda

 1. Poslaním FK 2007 Dunajská Streda je podpora a rozvoj telesnej kultúry a športovej činnosti talentovaných detí a mládeže predovšetkým v regióne Žitného ostrova, nevynímajúc ostatné regióny Slovenskej republiky a spolupráca s organizáciami, spolkami, združeniami, inštitúciami, spoločnosťami a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy.
  Cieľom FK 2007 Dunajská Streda je organizovanie, podpora a rozvoj kultúrno-spoločenských, záujmových a športových aktivít a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, detí a mládeže ako aj ostatnej verejnosti v oblasti kultúrno-spoločenských, záujmových a športových aktivít, s osobitným dôrazom na futbal, a tým prispievať k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností a schopností, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti.
   
 2. Úlohy FK 2007 Dunajská Streda sú najmä:
   a) podporovať kultúrnu-spoločenskú, športovú a záujmovú činnosť detí, mládeže a dospelých;
   b) ochraňovať a podporovať zdravie, výchovu a vzdelávanie jednotlivcov prostredníctvom výchovno-vzdelávacích foriem s kultúrno-spoločenským a športovým a najmä futbalovým obsahom;
   c) organizovať športovú činnosť pre jednotlivcov;
   d) zabezpečovať podmienky na aktívnu účasť svojich členov, členov iných klubov a ostatných jednotlivcov na športových a telovýchovných podujatiach a akciách (súťaže, tréningy, školenia, kurzy a podobne), ďalej na kultúrno-spoločenských a iných verejnoprospešných podujatiach, organizovanie športových turnajov, letných a zimných športových táborov, sústredení. Pod zabezpečovaním podmienok sa rozumie poskytovanie a uhrádzanie finančných výdavkov (nákladov) na činnosť odborníkov na špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry a športu, na materiálno-technické vybavenie na športovú činnosť, na dopravu, ubytovanie, občerstvenie, stravovanie, hygienu, rehabilitáciu, regeneráciu, lekársku starostlivosť a podobne, ale aj poskytovanie príspevkov, podpôr, odmien a iných náhrad fyzickým osobám;
  aktívne sa podieľať na organizovaní kultúrno-spoločenských a športových podujatí;
   e) organizovať prestupy a hosťovania členov družstiev FK 2007 Dunajská Streda do iných telovýchovných jednôt a športových klubov a organizovať prestupy a hosťovania členov družstiev z iných telovýchovných jednôt a športových klubov do FK 2007 Dunajská Streda;
  zabezpečovať výstavbu, údržbu, prevádzku a starostlivosť o športové a iné objekty a zariadenia;
  vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne, sociálne, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť FK 2007 Dunajská Streda ako celku i jeho členov;
  obhajovať záujmy, potreby a práva svojich členov;
   f) vyvíjať činnosť s cieľom podporiť vzdelávací proces zameraný na športové aktivity žiakov, študentov, dospelých; získavať a prerozdeľovať finančné prostriedky pre jednotlivé projekty realizované FK 2007 Dunajská Streda a na vlastnú činnosť FK 2007 Dunajská Streda.
 3. Predmety činnosti FK 2007 Dunajská Streda:
   a) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
   b) prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu;
   c) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb;
   d) reklamné a marketingové služby;
   e) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
   f) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu;
   g) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti;
   h) prevádzkovanie športových zariadení prenájom hnuteľných vecí.

Tieto činnosti môžu byť vykonávané len v doplnkovom rozsahu na zabezpečenie hlavných cieľov a poslania združenia v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
 

Článok III.

Členstvo v FK 2007 Dunajská Streda

 1. Členstvo v FK 2007 Dunajská Streda je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Členom FK 2007 Dunajská Streda sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a vnútornými predpismi FK 2007 Dunajská Streda.
   
 2. Prihláška do FK 2007 Dunajská Streda musí byť podaná písomne a musí obsahovať nasledujúce údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého a prechodného bydliska uchádza o členstvo, prehlásenie, že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy FK 2007 Dunajská Streda, dátum a podpis uchádzača.
   
 3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz FK 2007 Dunajská Streda.
   
 4. Členstvo v FK 2007 Dunajská Streda zaniká :
   a) vystúpením;
   b) vylúčením pre neplnenie si základných povinností a pre zvlášť závažné previnenie;
   c) nezaplatením členského príspevku v predpísanom termíne;
   d) úmrtím.
   
 5. O prijatí člena do FK 2007 Dunajská Streda a o vylúčení člena z FK 2007 Dunajská Streda rozhoduje Výbor FK 2007 Dunajská Streda. Členstvo v FK 2007 Dunajská Streda vystúpením zaniká dňom doručenia oznámenia člena Výboru FK 2007 Dunajská Streda.
   
 6. Práva člena FK 2007 Dunajská Streda:
   a) zúčastňovať sa na činnosti FK 2007 Dunajská Streda a využívať výhody člena FK 2007 Dunajská Streda;
   b) zúčastňovať sa na členských schôdzach FK 2007 Dunajská Streda;  dávať návrhy, pripomienky, odvolania a požadovať na ne od orgánov FK   
   c) 2007 Dunajská Streda do 30 dní odpoveď;
   d) byť informovaný o činnosti a hospodárení FK 2007 Dunajská Streda;
   e) byť volený do orgánov FK 2007 Dunajská Streda.
   
 7. Povinnosti člena FK 2007 Dunajská Streda:
  a) dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a uznesenia orgánov FK 2007 Dunajská Streda;
   b) aktívne sa zapájať do činnosti FK 2007 Dunajská Streda;
   c) chrániť a ošetrovať majetok vo vlastníctve alebo nájme FK 2007 Dunajská Streda, používať s primeranou starostlivosťou cudzí majetok, ktorý využíva na činnosť FK 2007 Dunajská Streda;
   d) vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno FK 2007 Dunajská Streda;
   e) riadne a včas platiť členské príspevky.
   

Článok IV.

Orgány FK 2007 Dunajská Streda

 1. Orgánmi FK 2007 Dunajská Streda sú :
   a) Členská schôdza, resp. Mimoriadna členská schôdza
   b) Výbor
   c) Predseda
   d) Revízor.
   
 2. Z každého rokovania orgánov FK 2007 Dunajská Streda musí byť vyhotovená písomná zápisnica s uzneseniami.
   
 3. Do dňa registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky konal za občianske združenie prípravný výbor. Prípravný výbor zvolal členskú schôdzu občianskeho združenia do troch mesiacov od dátum registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
   

Článok V.

Členská schôdza FK 2007 Dunajská Streda

 1. Najvyšším orgánom FK 2007 Dunajská Streda je Členská schôdza, ktorá sa koná raz za kalendárny rok, resp. Mimoriadna členská schôdza. Členskú schôdzu, resp. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva Výbor. Mimoriadnu členskú schôdzu musí zvolať Výbor do 7 dní od podania návrhu minimálne 34 % členov občianskeho združenia.
   
 2. Členská schôdza, resp. Mimoriadna členská schôdza
   a) schvaľuje žiadosť na účasť FK 2007 Dunajská Streda v inej právnickej osobe alebo žiadosť o vystúpenie FK 2007 Dunajská Streda z inej právnickej osoby;
   b) schvaľuje stanovy, vnútorné predpisy, ich zmeny a doplnenia a symboliku FK 2007 Dunajská Streda, ich zmeny a doplnky;
   c) schvaľuje správu o činnosti, o hospodárení a majetku FK 2007 Dunajská Streda za kalendárny rok, ktorú predkladá Výbor FK 2007 Dunajská Streda;
   d) schvaľuje plán činnosti a hospodárenia FK 2007 Dunajská Streda na kalendárny rok, ktorý predkladá Výbor FK 2007 Dunajská Streda;
   e) schvaľuje správu Revízora FK 2007 Dunajská Streda;
   f) volí a odvoláva členov Výboru FK 2007 Dunajská Streda a Revízora FK 2007 Dunajská Streda;
   g) schvaľuje zánik FK 2007 Dunajská Streda rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.
   
 3. V prípade zániku FK 2007 Dunajská Streda dobrovoľným rozpustením vymenuje Členská schôdza, resp. Mimoriadna členská schôdza likvidátora FK 2007 Dunajská Streda, ktorý oznámi ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
   
 4. Delegátmi Členskej schôdze, resp. Mimoriadnej členskej schôdze sú všetci členovia FK 2007 Dunajská Streda. Hlasovanie môže prebiehať tajne alebo verejne. O spôsobe hlasovania rozhoduje
   
 5. Členská schôdza. Členská schôdza, resp. Mimoriadna členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň 67 % všetkých svojich členov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo viac ako 50 % prítomných členov FK 2007 Dunajská Streda.
   
 6. Ak sa Členská schôdza neuskutoční pre neúčasť menej ako 67 % svojich členov, Výbor zvolá do 7 dní novú Členskú schôdzu, ktorá bude uznášaniaschopná ak sa na nej zúčastní minimálne 50% všetkých svojich členov.
   
 7. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať Výbor FK 2007 Dunajská Streda.
   
 8. Každý delegát sa musí na Členskej schôdzi, resp. Mimoriadnej členskej schôdzi preukázať platným členským preukazom FK 2007 Dunajská Streda.
   

Článok VI.

Výbor FK 2007 Dunajská Streda

 1. Výkonným orgánom FK 2007 Dunajská Streda je trojčlenný Výbor zložený z Predsedu FK 2007 Dunajská Streda a ďalších dvoch členov.
   
 2. Funkčné obdobie Výboru je štvorročné. Členov Výboru FK 2007 Dunajská Streda volí a odvoláva Členská schôdza.
   
 3. Výbor schvaľuje:
   a) funkcie v aparáte FK 2007 Dunajská Streda a náplne ich práce;
   b) príspevky, podpory a dary členom FK 2007 Dunajská Streda a iným fyzickým osobám a právnickým osobám;
   c) právne vzťahy s právnickými osobami a fyzickými osobami s výnimkou tých, ktoré sú v kompetencii Členskej schôdze FK 2007 Dunajská Streda, resp. Mimoriadnej členskej schôdze FK 2007 Dunajská Streda;
   d) dispozície s majetkom FK 2007 Dunajská Streda (odpredaj, darovanie, prenájom, kúpa a podobne);
   e) prijatie zamestnanca do pracovného pomeru v FK 2007 Dunajská Streda, ukončenie pracovného pomeru zamestnanca FK 2007 Dunajská Streda, mzdu a odmeny zamestnancov FK 2007 Dunajská Streda;
   f) účasť FK 2007 Dunajská Streda v obchodných spoločnostiach.
   
 4. Výbor zabezpečuje najmä:
   a) športovo-technickú časť činnosti FK 2007 Dunajská Streda – najmä materiálne, organizačné, obsahové, personálne a iné podmienky potrebné na činnosť futbalových družstiev FK 2007 Dunajská Streda;
   b) dodržiavanie a plnenie noriem a uznesení Slovenského futbalového zväzu a príslušného oblastného futbalového zväzu;
   c) spoluprácu s ostatnými subjektmi futbalového hnutia na Slovensku a v zahraničí.
   
 5. Výbor predkladá aspoň raz ročne Členskej schôdzi správu o činnosti futbalových družstiev FK 2007 Dunajská Streda za kalendárny rok, plán činnosti futbalových družstiev FK 2007 Dunajská Streda na kalendárny rok, a prípadne prijaté návrhy a pripomienky.
   
 6. Zasadnutie členov Výboru sa koná aspoň raz za kalendárny štvrťrok. Zasadnutie členov Výboru zvoláva jeho predseda.
   
 7. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomných aspoň 50 % jeho členov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo viac ako 50 % prítomných členov Výboru.
   
 8. Výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci Členskej schôdze alebo Revízorovi FK 2007 Dunajská Streda.

Článok VII.

Predseda FK 2007 Dunajská Streda

 1. Osobou oprávnenou zastupovať FK 2007 Dunajská Streda je Predseda FK 2007 Dunajská Streda. Predseda FK 2007 Dunajská Streda robí právne úkony v mene FK 2007 Dunajská Streda.V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje člen Výboru, písomne poverený Predsedom FK 2007 Dunajská Streda.
   
 2. Predsedu zvolí Výbor spomedzi svojich členov na obdobie štyroch rokov.
   

Článok VIII.

Revízor FK 2007 Dunajská Streda

 1. Revízor je oprávnený kontrolovať činnosť, hospodárenie a majetok FK 2007 Dunajská Streda.
   
 2. Revízor má právo sa zúčastňovať na zasadnutiach Výboru FK 2007 Dunajská Streda s hlasom poradným.
   
 3. Revízor predkladá správu o svojej činnosti Členskej schôdzi.
   

Článok IX.

Hospodárenie a majetok FK 2007 Dunajská Streda

 1. Majetok FK 2007 Dunajská Streda tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.
   
 2. Zdrojom majetku FK 2007 Dunajská Streda sú najmä :
   a) členské príspevky od vlastných členov,
   b) dary a príspevky od fyzických osôb a právnických osôb,
   c) príjmy z telovýchovnej, športovej a inej činnosti,
   d) príjmy z podnikateľských činností, z prenájmu majetku, z predaja majetku a práv,
   e) príjmy z vkladov, účtov a výnosy z cenných papierov, dotácie a granty od fyzických osôb a právnických osôb,
   f) podiel zo zaplatenej dane fyzických osôb a právnických osôb.
   
 3. FK 2007 Dunajská Streda môže byť členom, spoločníkom alebo akcionárom a podobne iných právnických osôb v záujme podpory cieľa, poslania, úloh a predmetu činnosti FK 2007 Dunajská Streda.
   

Článok X.

Záverečné ustanovenie

 1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.
   
 2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vnútornými predpismi FK 2007 Dunajská Streda.

Úplné znenie Stanov FK 2007 Dunajská Streda bolo schválené rozhodnutím Členskej schôdze zo dňa 19.07.2016.